بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • 2021-10-15

درک عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی مهم است، زیرا این امر مستقیماً بر بهنگام بودن گزارشگری مالی که یکی از مهمترین ویژگی های کیفی صورتهای مالی است تأثیر می گذارد. اطلاعات حسابداری قدیمی در تصمیمات اقتصادی و مالی ارزشی ندارد. این مقاله به بررسی رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از نظر تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس) و کاهش تاخیر گزارش حسابرسی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش نمونه شامل 64 شرکت در دوره زمانی 1391-1384 می باشد و برای آزمون فرضیه از رگرسیون داده های تابلویی آماری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین انواع گزارش حسابرس با تاخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی تاخیر گزارش حسابرسی برای دریافت گزارش حسابرسی واجد شرایط بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد که بین تغییر حسابرس یا تخصص حسابرس در صنعت و تاخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت منجر به کاهش تاخیر گزارش حسابرسی نمی شود.

کلید واژه ها

  • کیفیت
  • تغییر حسابرس
  • تخصص صنعت حسابرس
  • نوع گزارش حسابرس و تأخیر گزارش حسابرسی

20. 1001. 1. 20088914. 1394. 6. 21. 1. 0

منابع

عابدین، س. و احمد زلوکی، ن. ع.(2012). تخصص صنعت حسابرس و به موقع بودن گزارش. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 873-878.

عفیفی، H. A. E.(2009). عوامل تعیین کننده تأخیر گزارش حسابرسی: آیا اجرای حاکمیت شرکتی تأثیری دارد؟شواهد تجربی از مصرمجله تحقیقات کاربردی حسابداری , 10 (1), 56-86.

علوی طبری، س. ح. و عارف منش، ز (1392). بررسی رابطه بین تخصص در صنعت حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 4 (14)، 7-26 [به فارسی].

الخطیب، ک و مرجی، ق.(2012). به موقع بودن گزارش های حسابرسی: شواهد تجربی از اردن. رویه- علوم اجتماعی و رفتاری، 62، 1342-1349.

الموتایری، A. R.، Kimberly، A. D. و Terrance، S.(2009). دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس و عدم تقارن اطلاعاتی. مجله حسابرسی مدیریتی , 24 (7), 600-623.

ارباب سلیمانی، ع. (1378) (مترجم). سیر تحول گزارش حسابرس و چشم انداز آینده آن. حسابرس، 3، 34-36 [به فارسی].

اشتون، R. H.، Willingham، J. J.، و Elliott R. K.(1987). تحلیل تجربی تاخیر حسابرسیمجله تحقیقات حسابداری ، 25(2)، 275-292.

کری، پی و سیمنت، آر.(2006). تصدی شریک حسابرسی و کیفیت حسابرسی. بررسی حسابداری، 81 (3)، 653-676.

کارسلاو، سی. ای. و کاپلان، اس. ای.(1991). بررسی تاخیر حسابرسی: شواهد بیشتر از نیوزلند. تحقیقات حسابداری و بازرگانی، 22(85)، 21-32.

چی، دبلیو، هوانگ، اچ. لیائو، ی.، و زی، اچ.(2009). چرخش شریک حسابرسی اجباری، کیفیت حسابرسی و درک بازار: شواهدی از تایوانتحقیقات حسابداری معاصر، 26(2)، 359- 391.

دی آنجلو، ال. ای.(1981). استقلال حسابرس، "کاهش"، و مقررات افشا. مجله حسابداری و اقتصاد ، 3(2)، 113-127.

دیبیا، N. O. and Onwuchekwa، J. C.(2013). بررسی تاخیر گزارش حسابرسی شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیجریه. مجله بین المللی تجارت و تحقیقات اجتماعی، 3(9)، 8-16.

دان، کی و میهو، بی.(2004). تخصص شرکت حسابرسی و شفاف سازی مشتری. بررسی مطالعات حسابداری، 9(1)، 35-58.

اعتمادی، ح.، آذر، ع. و اردکانی، م. ن.(1389). بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس مدیریت سود واقعی و عملکرد عملیاتی وی. دانش حسابداری ، 1(1)، 9-28.

فلیکس، W. L. و کینی، W. R.(1982). تحقیق در فرآیند تدوین نظر حسابرس: وضعیت مدرن. بررسی حسابداری، 62 (2)، 247-71.

فرناندو، جی. دی. عبدالمگوید، A. M.، و Elder، J. R.(2010). ویژگی های کیفی حسابرسی، اندازه مشتری و هزینه سرمایه سهام. بررسی حسابداری و مالی، 9 (4)، 363-381.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی (1980). بیان مفاهیم شماره 2: ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. نوروالک، CT: FASB.

Gist, W. (1994). شواهد تجربی در مورد تأثیر ساختار حسابرسی بر قیمت گذاری حسابرسی. حسابرسی: مجله عمل و نظریه، 13(2)، 25-40.

گریگوری، آر. اچ و ون هورن آر. ال. (1963). سیستم‌های پردازش خودکار داده‌ها: اصول و رویه‌ها، بلمونت، ویرایش دوم، سانفرانسیسکو: شرکت انتشارات Wadsworth.

حبیب، ع. و بهویان، M. B. U.(2011). تخصص شرکت حسابرسی صنعت و گزارش حسابرسی تاخیر. مجله بین المللی حسابداری، حسابرسی و مالیات، 20(1)، 32-44.

حسیگانه، ی.، رئیسی، ز.، و حسینی، س. م.(1388). رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم مدیریت ایران، 4 (13)، 75-100 [به فارسی].

Hopwood، W.، McKeown، J. C.، و Mutchler، J.(1994). بررسی مجدد حسابرس در مقابل دقت مدل در چارچوب تصمیم گیری نظر تداومی. تحقیقات حسابداری معاصر، 10(2)، 409-31.

Knapp، M. (1991). عواملی که کمیته های حسابرسی به عنوان جانشین برای کیفیت حسابرسی استفاده می کنند. حسابرسی: مجله عمل و نظریه، 10(1)، 35-52.

لی، اچ. ای. and Jahng، G. J.(2011). عوامل تعیین کننده تاخیر گزارش حسابرسی: شواهدی از کره - بررسی عوامل مرتبط با حسابرس. مجله تحقیقات تجاری کاربردی، 24(2)، 27-44.

لی، H. Y.، مانده، وی، و سون، ام.(2009). آیا دوره طولانی تصدی حسابرس و ارائه خدمات غیرحسابرسی توسط حسابرس خارجی، تأخیر گزارش حسابرسی را کاهش می دهد. مجله بین المللی حسابرسی، 13(2)، 87-104.

Leventis، S.، Weetman، P.، و Caramanis، C.(2005). عوامل تعیین‌کننده تأخیر گزارش حسابرسی: برخی شواهد از بورس athensstock. مجله بین المللی حسابرسی، 9(1)، 45-58.

مهدوی، غ. ح. و جمالیان پور، م (1389). بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری مالی، 2(6)، 89-108.

مانده، وی و سون، ام.(2011). آیا تأخیر حسابرسی بر حفظ مشتری تأثیر می گذارد؟مجله حسابرسی مدیریتی، 26(1)، 32-50.

نیل، تی. ال. و رایلی، آر. آر.(2004). طراحی تحقیق تخصصی صنعت حسابرس. حسابرسی: مجله عمل و نظریه، 23 (2)، 169-177.

نیکخواه زاد، ع. (1379). مفاهیم بنیادی بیانیه حسابرسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 121.

اونووچکوا، جی سی. ایرا، دی. و F. Izedonmi (2012). چرخش اجباری حسابرسی و کیفیت حسابرسی: بررسی جنوب نیجریه. مجله پژوهشی مالی و حسابداری ، 3(8): 70-77.

Owusu-Ansah، S.، و Leventis، S.(2006). به موقع بودن گزارش مالی سالانه شرکت در یونان. بررسی حسابداری اروپا، 15، 273-287.

Palmrose ، Z. (1986). هزینه حسابرسی و اندازه حسابرس: شواهد بیشتر. مجله تحقیقات حسابداری ، 24 ، 97-110.

Reheul ، A. M. ، Caneghem ، T. V. ، and Verbruggen ، s.(2013). گزارش حسابرسی در بخش غیرانتفاعی بلژیکی عقب مانده است: یک تحلیل تجربی. حسابداری و تحقیقات تجاری ، 43 (2) ، 138-158.

Rittenberg ، L. E. ، Johnstone ، K. M. ، and Gramling ، A. A.(2012). حسابرسی: یک رویکرد ریسک تجاری ، چاپ هشتم ، مدیسون: یادگیری Cengage جنوب غربی ،.

Sarmad ، Z. ، Bazargan ، A. ، and Hejazi ، E. (1392). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نسخه اول ، منتشر شده بیست و پنج: آقا [به زبان فارسی].

شوارتز ، K. B. و سو ، B. S.(1996). ارتباط بین تغییرات حسابرس و تاخیر گزارش. تحقیقات حسابداری معاصر ، 13 (1) ، 353-370.

کمیسیون اوراق بهادار و بورس (2002). شتاب تاریخ ثبت نام گزارش دوره ای و افشای مربوط به دسترسی وب سایت به گزارش ها. انتشار شماره 33-8128. موجود در: http: www. sec. gov/ قوانین /نهایی /33-8128. htm [16 ژانویه 2014].

Simunic ، D. A. و استین ، م.(1996). تأثیر ریسک دادرسی بر قیمت گذاری حسابرسی: بررسی اقتصاد و شواهد. حسابرسی: مجله تمرین و نظریه ، 15 ، 119- 134.

Solomon ، I. ، Shields ، M. D. ، and Whitingtont ، r.(1999). حسابرسان خاص و متخصص چه می دانند؟وادمجله تحقیقات حسابداری ، 37 (1) ، 191-208.

Soltani ، B. (2002). به موقع گزارش های شرکت و حسابرسی: برخی از شواهد تجربی در زمینه فرانسه. مجله بین المللی حسابداری ، 37 (2) ، 215-246.

Sun ، J. and Liu ، G.(2013). تخصص صنعت حسابرس ، مدیریت هیئت مدیره و مدیریت درآمد. مجله حسابرسی مدیریتی ، 28 (1) ، 45-64.

تانی ، پ. ، راغوناندان ، ک. ، و ابیهیت ، ب.(2010). گزارش حسابرسی تغییرات پس از تحول و تحول و تحولات را به عقب می اندازد. افق حسابداری ، 24 (4) ، 671-688.

TechnicalCommittee Onaudit سازمان (1389). استانداردهای حسابداری ، منتشر شده بیست ، تهران: سازمان سادگی و نشریه ، انتشار شماره 160.[به فارسی].

Turel ، A. (2010). به موقع گزارشگری مالی در بازارهای سرمایه در حال ظهور: شواهدی از ترکیه ، مجله دانشگاه استانبول دانشکده مدیریت بازرگانی ، 39 (2) ، 227-240.

Turel ، A. ، Turel ، A. ، and çiftci ، H. N.(2013) . IFRS پذیرش و تاخیر حسابرسی: شواهدی از ترکیه. کنفرانس بین المللی مطالعات اقتصادی و اجتماعی ، 10-11 مه 2013 ، سارایوو ، ترکیه. https://www. myscience. com/ انتشار/نمایش/1544274/IFRS-Adoption-and-Audit-Lag-Evidence-From-Turkey. [19 آوریل 2014].

Watkins ، A. L. ، Hillison ، W. ، and Morecroft ، S. E.(2004). کیفیت حسابرسی: سنتز تئوری و شواهد تجربی. مجله ادبیات حسابداری ، 23 ، 153-193.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.